tai facebook

game android dich vu ke toan xu ly nuoc thanh lap cong ty

Phòng Nội vụ Hoài Nhơn - Số 04, đường 28/3, TT. Bồng Sơn - Hoài Nhơn - Bình Định

Home
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
Bổ sung Hồ sơ 250

ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CỘNG NỐI THỜI GIAN ĐỂ HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHXH THEO QUYẾT ĐỊNH 250/QĐ-TTG

Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ Nhà nước, Phòng Nội vụ đã tham mưu UBND huyện có văn bản đề nghị tỉnh giải quyết chế độ đối với các đối tượng được hưởng theo quy định.

Để có cơ sở xem xét tính cộng nối thời gian hưởng chế độ BHXH, theo đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định tại Công văn số 174/BHXH-TNHS ngày 19/3/2014, Phòng Nội vụ đề nghị UBND các xã thông báo cho cán bộ, công chức thuộc đối tượng cần bổ sung hồ sơ theo Công văn trên, liên hệ Bảo hiểm xã hội Hoài Nhơn để được hướng dẫn bổ sung các hồ sơ liên quan (hồ sơ truy nộp BHXH, Bản sao lý lịch Đảng viên …) để được cộng nối thời gian hưởng chế độ BHXH theo Quyết định 250/QĐ-TTg.

Đề nghị UBND các xã quan tâm thực hiện./.

Danh sách bổ sung hồ sơ

 

File đính kèm:

  Công văn số 84/NV-XDCQ của Phòng Nội vụ (doc)

Công văn số 174/BHXH-TNHS của BHXH Bình Định (pdf)

 
Kế hoạch bầu cử Trưởng thôn, khối phố và Phó Trưởng thôn, khối phố nhiệm kỳ 2014-2016

KẾ HOẠCH BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN, KHỐI PHỐ VÀ PHÓ TRƯỞNG THÔN, KHỐI PHỐ NHIỆM KỲ 2014-2016

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;Căn cứ Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định;Thực hiện Công văn số 330-CV/HU ngày 02 tháng 4 năm 2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Nhơn về việc chỉ đạo công tác bầu cử Trưởng thôn, khối phố nhiệm kỳ 2014-2016

Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 18/4/2014 tổ chức thực hiện công tác bầu cử Trưởng thôn, khối phố và Phó Trưởng thôn, khối phố nhiệm kỳ 2014-2016,

Theo đó,thời gian bầu cử Trưởng thôn, khối phố và Phó Trưởng thôn, khối phố nhiệm kỳ 2014-2016 cụ thể như sau:

- Ngày 08/6/2014: các xã Tam Quan Bắc, Hoài Thanh, Hoài Xuân và thị trấn Tam Quan.

- Ngày 15/6/2014: các xã Hoài Sơn, Hoài Hảo, Hoài Thanh Tây và thị trấn Bồng Sơn.

- Ngày 22/6/2014: các xã Hoài Châu, Hoài Hương, Hoài Tân, Hoài Phú và Hoài Đức.

- Ngày 29/6/2014: các xã Hoài Hải, Hoài Châu Bắc, Tam Quan Nam và Hoài Mỹ.

File đính kèm:

Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định.

Kế hoạch số 07/KH-UBND của UBND huyện.

Phụ lục 01, đính kèm Kế hoạch 07/KH-UBND.

 
Thông báo đăng ký thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2014

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI NÂNG NGẠCH LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH, CHUYÊN VIÊN CAO CẤP NĂM 2014

Thực hiện Công văn số 355/SNV-CBCC ngày 01/4/2014 của Sở Nội vụ Bình Định về việc đăng ký thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2014,

Phòng Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban thuộc UBND huyện rà soát các đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn và các nội dung liên quan đến kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2014 theo hướng dẫn tại Công văn số 956/BNV-CCVC ngày 24/3/2014 của Bộ Nội vụ và Công văn số 355/SNV-CBCC ngày 01/4/2014 của Sở Nội vụ Bình Định để đăng ký thi nâng ngạch công chức năm 2014.

Phòng Nội vụ thông báo để các cơ quan, phòng, ban biết, thực hiện việc đăng ký và gửi văn bản, hồ sơ về Phòng Nội vụ đến hết ngày 10/4/2014 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND huyện.

Quá hạn nêu trên, cơ quan, phòng, ban không có văn bản đăng ký và hồ sơ gửi về Phòng Nội vụ xem như không có đăng ký thi nâng ngạch công chức năm 2014./.

File đính kèm:

Công văn số 956/BNV-CCVC ngày 24/3/2014 của Bộ Nội vụ;

Công văn số 355/SNV-CBCC ngày 01/4/2014 của Sở Nội vụ;

Mẫu đăng ký.

 
Đăng ký tuyển tuyển sinh các lớp chuyển đổi kiến thức

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH CÁC LỚP CHUYỂN ĐỔI KIẾN THỨC ĐỂ DỰ THI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2014   

Ngày 26/3/2014, Học viện hành chính khu vực miền trung có Công văn số 51/CSKVMT về việc tuyển sinh các lớp chuyển đổi kiến thức để dự thi trình độ Thạc sĩ năm 2014 và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện;

Phòng Nội vụ huyện thông báo đến Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban thuộc UBND huyện thực hiện rà soát theo các tiêu chuẩn, yêu cầu công tác của cơ quan, đơn vị đối chiếu các quy định hiện hành và Công văn số 51/CSKVMT ngày 26/3/2014 của Học viện hành chính khu vực miền trung để đăng ký tuyển sinh các lớp chuyển đổi kiến thức dự thi trình độ Thạc sĩ năm 2014.

Phòng Nội vụ thông báo để các cơ quan, phòng, ban biết, thực hiện việc đăng ký và gửi về Phòng Nội vụ trước ngày 08/4/2014 để Phòng tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND huyện./.

File đính kèm: Công văn số 51/CSKVMT ngày 26/3/2014 của Học viện hành chính.

 
Triển khai đánh giá và chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC

TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ VÀ CHẤM ĐIỂM KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CCHC

Căn cứ Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 21/11/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên đại bàn tỉnh Bình Định. Căn cứ Hướng dẫn số 1264/HD-SNV ngày 26/11/2013 về “ Thực hiện Quy định và Bộ chỉ số theo dõi đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính đối với UBND cấp huyện, UBND cấp xã”; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Nội vụ, UBND các xã, thị trấn triển khai tự đánh giá và chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của địa phương theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số cải cách hành chính cấp xã; tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của xã, thị trấn báo cáo UBND huyện (qua Phòng Nội vụ huyện) trước ngày 31 tháng 12 hàng năm( riêng năm 2013 gửi trước ngày 25/01/2014).

2. Phòng Nội vụ: Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các xã, thị trấn triển khai việc xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm trong phạm vi, trách nhiệm địa phương; tham mưu UBND huyện thành lập Hội đồng thẩm định kết quả cải cách hành chính; thực hiện việc thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm và xếp hạng, phân loại chỉ số CCHC hàng năm của UBND các xã, thị trấn;

Giúp UBND huyện tự đánh giá và chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của địa phương theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện. chậm nhất đến ngày 28/2 hàng năm, tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm trước của UBND huyện; kết quả phân loại xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm trước của UBND huyện; kết quả phân loại xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm trước của UBND các xã, thị trấn gửi về Sở Nội vụ theo quy định.

Đề nghị Trưởng Phòng Nội vụ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc, các đơn vị liên hệ Phòng Nội vụ (điện thoại 3861.018) để phối hợp thực hiện./.

Tải Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của UBND tỉnh.

Tải Hướng dẫn số 1264/HD-SNV ngày 26/11/2013 của Sở Nội vụ.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 / 7

LIÊN KẾT

LIÊN KẾT HỆ THỐNG

Văn bản mới

CHUYÊN ĐỀ

 

  

 

 


Liên kết website

Lược truy cập

Đang on line

Hiện có 10 khách Trực tuyến

Đăng nhập