Phòng Nội vụ Hoài Nhơn - Số 04, đường 28/3, TT. Bồng Sơn - Hoài Nhơn - Bình Định

Home
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2015

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2015 

 

Thực hiện Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 17/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước năm 2015 và Công văn số 620/SNV-CTTN&ĐT ngày 11/5/2015 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về việc triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước năm 2015, UBND huyện thông báo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước năm 2015 đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn (Có nội dung Kế hoạch kèm theo).

 

Căn cứ vị trí việc làm và kế hoạch, nội dung các lớp bồi dưỡng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn lập danh sách cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng theo các biểu mẫu kèm theo Công văn này, cụ thể:

- Danh sách cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ (lập theo Mẫu số 1).

- Danh sách cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia 04 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên, ngạch Chuyên viên chính, ngạch Chuyên viên cao cấp và lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng (lập theo Mẫu số 2).

Danh sách cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng gửi về UBND huyện  (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 26/5/2015 để tổng hợp đăng ký với Sở Nội vụ.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện./.

 Các file đính kèm:

 Quyết định 891/QĐ-UBND của UBND tỉnh;

 Công văn 381/UBND-NV của UBND huyện;

 Kế hoạch kèm Công văn 381/UBND-NV;

 Mẫu số 1, Mẫu số 2.

 
Đăng ký tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ               

Ngày 13/01/2015, Phòng Nội vụ nhận được Thông báo số 133/TB-HVCSPT ngày 23/12/2014 của Học viện chính sách và phát triển về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt I năm 2015 (khóa 1) và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện;

Phòng Nội vụ huyện thông báo đến Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban thuộc UBND huyện thực hiện rà soát theo các tiêu chuẩn, yêu cầu công tác của cơ quan, đơn vị đối chiếu các quy định hiện hành và Thông báo số 133/TB-HVCSPT ngày 23/12/2014 của Học viện chính sách và phát triển để đăng ký dự tuyển.

Thông báo số 133/TB-HVCSPT ngày 23/12/2014 của Học viện chính sách và phát triển được đăng tải trên website của Phòng Nội vụ huyện, địa chỉ: http://pnvhoainhon.net.Phòng Nội vụ thông báo để các cơ quan, phòng, ban biết, thực hiện việc đăng ký và gửi về Phòng Nội vụ trước ngày 22/01/2015 để Phòng tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND huyện./.

File đính kèm:

Công văn số 16/NV-TCCB (doc)

Thông báo số 133/TB-HVCSPT (dbf)

 

 
Rà soát, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

HƯỚNG DẪN BỐ TRÍ, SẮP XẾP CÁC CHỨC DANH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, THỊ TRẤN 

 

Thực hiện Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt đông không chuyên trách ở cấp xã; Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Bình Định Ban hành Quy định sửa đổi bổ sung một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và điều chỉnh mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn,

 

Theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Công văn số 421/UBND-NV ngày 10/6/2014 về việc bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn, Phòng Nội vụ đề nghị UBND các xã, thị trấn, trên cơ sở quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách được bố trí ở cấp xã, Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, UBND và các Đoàn thể ở cấp xã có Phương án bố trí, sắp xếp các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn vừa phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương vừa phù hợp với mức khoán quỹ phụ cấp theo quy định “Cấp xã loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 20,3 tháng lương tối thiểu chung; Cấp xã loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 18,6 tháng lương tối thiểu chung”.

Thực hiện việc bố trí kiêm nhiệm hợp lý các chức danh thuộc Đảng ủy, Mặt trận, các tổ chức Chính trị - xã hội và UBND cấp xã, ưu tiên bố trí người hoạt động không chuyên trách có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh, người có năng lực, kinh nghiệm đảm nhiệm các chức danh; Ưu tiên bố trí đủ các chức danh Phó Trưởng Công an, Phó Chỉ huy Trưởng quân sự theo quy định của pháp luật. Thời điểm phê duyệt Danh sách người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn kể từ ngày 01/01/2015.

Sau khi thống nhất phương án bố trí, sắp xếp các chức danh người hoạt động không chuyên trách, UBND xã, thị trấn lập thủ tục đề nghị Chủ tịch UBND huyện phê duyệt. Tờ trình đề nghị kèm theo Hồ sơ gửi về Phòng Nội vụ trước ngày 30/01/2015 để tổng hợp trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.

Thủ tục, Hồ sơ đề nghị gồm:

- Tờ trình đề nghị của UBND xã, thị trấn (theo Mẫu 01)

- Danh sách đề nghị phê duyệt (theo Mẫu 02)

- Biên bản họp của Cấp ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND và các Đoàn thể ở xã, thị trấn để thông qua phương án bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách.

File đính kèm:

Công văn số 11/NV-XDCQ (.pdf)

Mẫu 01, Mẫu 02 kèm công văn (.doc)

 
Công văn trả lời các xã, thị trấn về xếp lương đối với cán bộ xã, thị trấn

CÔNG VĂN TRẢ LỜI VỀ TRƯỜNG HỢP ĐỀ NGHỊ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ, THỊ TRẤN

Ngày 20 tháng 11 năm 2014, Phòng Nội vụ nhận Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân xã Tam Quan Nam về việc đề nghị xếp ngạch bậc lương đối với công chức xã, Phòng Nội vụ có công văn trả lời, nội dung công văn như sau:


Tải Công văn số 236/NV-XDCQ tại đây

 
Hướng dẫn xét đề nghị khen thưởng thành tích năm 2014

HƯỚNG DẪN XÉT ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG NĂM 2014

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 28/3/2014 của Chủ tịch UBND huyện về việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. Phòng Nội vụ huyện Hoài Nhơn yêu cầu các địa phương, đơn vị xét đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2014 thực hiện một số nội dung sau:

 

1. Những căn cứ để xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

Để đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, các địa phương, đơn vị khi bình xét phải căn cứ vào các Văn bản sau đây:

- Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

- Thông tư Số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ;

- Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến được ban hành kèm theo Nghị định số 13/2012NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ;

- Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và Hướng dẫn số 1456/HD-SNV ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Sở Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh;

- Nội dung đăng ký thi đua, khen thưởng đầu năm 2014 của các địa phương, đơn vị.

2. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng:

a. Đề nghị UBND huyện:

Tờ trình; biên bản; báo cáo thành tích có xác nhận của Thủ trưởng địa phương, đơn vị trực tiếp quản lý và ngành quản lý cấp trên đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng (mỗi loại danh hiệu 01 bản);

b. Đề nghị UBND tỉnh và cấp trên khen thưởng:

Hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng thực hiện tại Điều 25, Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND tỉnh.

3. Thời gian:

Hồ sơ gửi về Phòng Nội vụ trước ngày 05 tháng 01 năm 2015 để Phòng thẩm định, tổng hợp trình Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện Quyết định. Nếu nộp sau thời gian quy định trên Phòng Nội vụ không chiệu trách nhiệm./.

Tải các văn bản đính kèm

Thông tư 18/2013/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KHCN;

Thông tư 07/2014/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Quyết định 30/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định;

Hướng dẫn 1456/HD-SMV của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định;

Công văn 232/NV-TĐKT của Phòng Nội vụ Hoài Nhơn.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 / 12

LIÊN KẾT NHANH

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lịch

Văn bản mới

CHUYÊN ĐỀ

 

  

 

 


Liên kết website

Lược truy cập

Đang on line

Hiện có 9 khách Trực tuyến

Đăng nhập