tai facebook

game android dich vu ke toan xu ly nuoc thanh lap cong ty

Phòng Nội vụ Hoài Nhơn - Số 04, đường 28/3, TT. Bồng Sơn - Hoài Nhơn - Bình Định

Home
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
Báo cáo nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2014

BÁO CÁO THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2014

Thực hiện Công văn số 1265/SNV-CQ ngày 14/10/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về việc triển khai công tác tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh,

UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ số lượng, cơ cấu chức danh công chức được phê duyệt, nhu cầu bố trí, sử dụng công chức, báo cáo thực trạng và nhu cầu tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2014 (Mẫu số 01) gửi về UBND huyện trước ngày 28/11/2014 (qua Phòng Nội vụ) để tổng hợp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị UBND các xã, thị trấn phản ảnh về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để được hướng dẫn./.

File đính kèm:

Công văn số 932-UBND-NV

Mẫu số 01- Báo cáo thực trạng và nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2014

 
Thông kê người hoạt động không chuyên trách

THỐNG KÊ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, THỊ TRẤN VÀ THÔN, KHỐI PHỐ 

Thực hiện Công văn số 1326/SNV-CQ ngày 29/10/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về việc thống kê đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn,

Phòng Nội vụ đề nghị UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện thống kê số lượng, chất lượng những người hoạt đông không chuyên trách ở xã, thị trấn và thôn, khối phố theo 02 biểu mẫu (Biểu 03-Biểu thống kê số lượng và phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Biểu 04-Biểu thống kê số lượng và phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khối phố)

Số liệu báo cáo được tính đến ngày 30/6/2014.

Báo cáo của UBNB các xã, thị trấn đề nghị gửi về Phòng Nội vụ (đồng thời gửi file qua địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ) chậm nhất trước ngày 28/11/2014 để tổng hợp báo cáo UBND huyện và Sở Nội vụ./.

File đính kèm:

Công văn số 224/NV-XDCQ

Biểu 03

Biểu 04

 
Tin xây dựng chính quyền

TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CHÍNH QUYỀN XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2014 

Thực hiện Quyết định số 3576/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định đánh giá, phân loại chính quyền xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định, UBND huyện Hoài Nhơn đề nghị UBND các xã, thị trấn tổ chức phổ biến và quán triệt quy định về đánh giá, phân loại chính quyền xã, thị trấn theo Quyết định số 3576/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh;

 

Lập và đăng ký thi đua xây dựng chính quyền cơ sở hàng năm gửi về UBND huyện để tổng hợp; Xây dựng Kế hoạch thi đua xây dựng chính quyền cơ sở đạt loại xuất sắc và tổ chức cho cán bộ, công chức đăng ký thi đua thực hiện hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; Đồng thời tổ chức đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở hàng năm, cụ thể

1. Nội dung, quy trình đánh giá, phân loại: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 3576/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh Bình Định, trước ngày 10/12 hàng năm, UBND xã, thị trấn tự kiểm tra, xây dựng báo cáo đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở của địa phương mình và tổ chức họp lấy ý kiến của lãnh đạo cấp ủy, Thường trực HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ngành liên quan cùng cấp để thông qua kết quả đánh giá, chấm điểm, phân loại.

2. Hồ sơ đề nghị công nhận kết quả phân loại gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ huyện) trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ trình của UBND xã, thị trấn đề nghị công nhận kết quả phân loại chính quyền cơ sở (Mẫu số 01)

- Báo cáo tự đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở của UBND xã, thị trấn kèm theo Bảng điểm đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở theo mẫu (Mẫu số 02 áp dụng cho 15 xã, Mẫu số 03 áp dụng cho 02 thị trấn).

- Biên bản họp của lãnh đạo cấp ủy, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ngành liên quan cùng cấp để thông qua kết quả đánh giá, chấm điểm, phân loại.

Tổ chức đánh giá, phân loại chính quyền xã, thị trấn hàng năm là việc làm cần thiết, có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước ở địa phương, đề nghị UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

File đính kèm:

Quyết định số 3576/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Công văn số 910/UBND-NV của UBND huyện.

Các biểu mẫu đính kèm: Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 03.

 
Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCCVC

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC  

 

Thực hiện Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và Công văn số 1354/SNV-CBCC ngày 06/11/2014 của Giám đốc Sở Nội vụ Bình Định về việc thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Đăng ký chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị mình theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Quy định nâng bậc trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc ban hành kèm theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 15 tháng 10 hàng năm. Riêng năm 2014, đăng ký chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 30 tháng 11 năm 2014.

Việc đăng ký chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện theo MẪU SÓ 01.

2. Rà soát các tiêu chuẩn theo quy định tại Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và Công văn số 1354/SNV-CBCC ngày 06/11/2014 của Giám đốc Sở Nội vụ Bình Định và lập hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn khi lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đủ điều kiện của đơn vị mình gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 25 tháng 02 hàng năm để UBND huyện xem xét, thỏa thuận với Sở Nội vụ Bình Định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

FILE ĐÍNH KÈM:

Công văn số 1354/SNV-CBCC ngày 06/11/2014 của Sở Nội vụ.

Công văn số Công văn số 904 /UBND-NV ngày 12/11/2014 của UBND huyện.

MẪU SỐ 1 kèm Công văn 904 /UBND-NVcủa UBND huyện.

 
Tin tổ chức cán bộ

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG CẤP HUYỆN NĂM 2014

Căn cứ Hướng dẫn số 1304/HD-SNV ngày 05/12/2013 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về việc đánh giá và phân loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, UBND huyện Hoài Nhơn ban hành Công văn số 959/UBND-NV ngày 12/12/2013, hướng dẫn nội dung đánh giá, phân loại CBCCVC người lao động cấp huyện.

Theo đó, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, phòng thuộc huyện đánh giá và phân loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Hướng dẫn số 1304/HD-SNV của Sở Nội vụ Bình Định và báo cáo kết quả cho UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) chậm nhất trước ngày 05 tháng 01 của năm sau.

Thành phần hồ sơ báo cáo như sau:

1. Biên bản cuộc họp đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình;

2. Biểu mẫu báo cáo THKQ-CBCC, THKQ-VC được đính kèm theo Hướng dẫn số 1304/HD-SNV;

3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm của tập thể được phân công lãnh đạo, quản lý (đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; cán bộ cấp xã);

4. Bản tự đánh giá, nhận xét phân loại của cá nhân;

5. Biên bản nhận xét đánh giá của tập thể nơi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc hoặc giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý;

6. Bản kê khai tài sản bổ sung của cá nhân (đối với trường hợp thuộc diện kê khai tài sản theo quy định của cơ quan Thanh tra nhà nước).

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban thuộc UBND huyện nghiêm túc triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ Phòng Nội vụ qua số điện thoaị 0563.561760 hoặc 090.536.246 (gặp Nguyên).

Các file đính kèm:

Hướng dẫn số 1304/HD-SNV

PĐG-1a

PĐG-1b

PĐG-2a

PĐG-2b

THKQĐG-BC

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 / 10

LIÊN KẾT NHANH

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Văn bản mới

CHUYÊN ĐỀ

 

  

 

 


Liên kết website

Lược truy cập

Đang on line

Hiện có 13 khách Trực tuyến