Phòng Nội vụ Hoài Nhơn - Số 04, đường 28/3, TT. Bồng Sơn - Hoài Nhơn - Bình Định

Home
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
Đánh giá, phân loại chính quyền cấp xã năm 2015

TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ NĂM 2015 

  

Thực hiện Công văn số 1363/SNV-XDCQ ngày 02/11/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về việc đánh giá, phân loại chính quyền xã, phường, thị trấn,

Phòng Nội vụ đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện nội dung đánh giá, phân loại chính quyền xã, thị trấn trong năm 2015 theo hướng dẫn tại Công văn số 910/UBND-NV ngày 14/11/2014 của UBND huyện Hoài Nhơn.

 

1. Hồ sơ đề nghị công nhận kết quả phân loại (theo Công văn số 910/UBND-NV):

- Tờ trình của UBND xã, thị trấn đề nghị công nhận kết quả phân loại chính quyền cơ sở (Mẫu số 01)

- Báo cáo tự đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở của UBND xã, thị trấn kèm theo Bảng điểm đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở theo mẫu (Mẫu số 02 áp dụng cho 15 xã, Mẫu số 03 áp dụng cho 02 thị trấn).

- Biên bản họp của lãnh đạo cấp ủy, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ngành liên quan cùng cấp để thông qua kết quả đánh giá, chấm điểm, phân loại.

2. Quy định về thời gian Hồ sơ công nhận kết quả phân loại năm 2015:

Hồ sơ đề nghị công nhận kết quả phân loại năm 2015 gửi về Phòng Nội vụ trước ngày 15/12/2015 để tham mưu UBND huyện tổ chức họp thẩm định kết quả, phân loại chính quyền cơ sở của các xã, thị trấn, đồng thời đề nghị khen thưởng và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Đề nghị UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ Phòng Nội vụ qua số điện thoại 0563.861.643 để được hướng dẫn./.

 File đính kèm

 Công văn số 194/NV-XDCQ ngày 19/11/2015.

 Quyết định số 3576/QĐ-UBND ngày 28/11/2014.

 Công văn số 910/UBND-NV ngày 14/11/2014.

 Biểu mẫu kèm Công văn số 910/UBND-NV: Mẫu số 1, Mấu số 2, Mẫu số 3.

 
thông báo về việc tham dự Hội nghị tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2015

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM DỰ HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2015.

 Thực hiện Thông báo số 26/TB-HĐTĐKT ngày 12/11/2015 của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh về việc triệu tập tham dự Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2015.

Theo danh sách đăng ký tham dự tập huấn, Phòng Nội vụ huyện (cơ quan Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng huyện) thông báo thời gian và địa điểm tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2015. Cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các xã, thị trấn; (Có danh sách kèm theo)

2. Thời gian: 01 ngày, ngày 23 tháng 11 năm 2015 (khai mạc vào lúc 7h30 ngày 23/11/2015).

3. Địa điểm: Hội trường Nhà khách 28 – Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn.

4. Nội dung tập huấn:

Nêu cao vị trí, vai trò của công tác khen thưởng và phương pháp thi đua; tiêu chuẩn và những vấn đề đổi mới trong công tác thi đua, khen thưởng.

Hướng dẫn triển khai một số điều cơ bản liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng trong Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định, Thông tư, Quyết định về ban hành quy chế công tác thi đua, khen thưởng và những văn bản liên quan về công tác thi đua, khen thưởng mới ban hành trong năm 2015.

Hướng dẫn viết báo cáo thành tích.

Giải đáp những vấn đề vướng mắc trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng…

5. Kinh phí:

Các đơn vị tham dự tập huấn thực hiện theo chế độ, quy định của Nhà nước hiện hành.

Tài liệu tập huấn: Các đơn vị tham dự đóng góp kinh phí để Ban Tổ chức photo đóng tập tài liệu, với số tiền 15.000 đồng/tập tài liệu.

Phòng Nội vụ thông báo đến UBND các xã, thị trấn biết, cử cán bộ tham dự Hội nghị tập huấn theo thời gian, quy định trên./.

File đính kèm:

TB số 189/TB-NV ngày 18/11/2015.

 
Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và xét khen thưởng thành tích công tác năm 2015

HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ XÉT KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH CÔNG TÁC NĂM 2015 

 

 Ảnh minh họa

Thực hiện Hướng dẫn số 1302/HD-SNV ngày 19/10/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về việc hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2015, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tổ chức tổng kết phong trào thi đua, xét khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2015 như sau:

1 MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thông qua việc tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2015, các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, biểu dương khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2016 đạt hiệu quả cao hơn.

- Phải gắn với đánh giá kết quả trong công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể; kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; kết quả xây dựng cơ quan an toàn, cơ quan văn hóa.

- Việc bình xét khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng đảm bảo công khai, dân chủ từ cơ quan, đơn vị, địa phương phải đúng các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật. Tổng kết, biểu dương, khen thưởng phải kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo yêu cầu về hồ sơ, thủ tục và thời gian đề nghị khen thưởng theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của Chủ tịch UBND huyện về việc ban hành Quy chế công tác Thi đua, Khen thưởng của UBND huyện.

2 NỘI DUNG TỔNG KẾT

- Đánh giá vai trò và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các hội đoàn thể trong việc quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đi đôi với việc triển khai quán triệt Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 13/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa IX); Công văn số 366-CV/HU ngày 24/9/2014 của Huyện ủy Hoài Nhơn về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày 17/11/2014 của UBND huyện về Tổ chức phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2015 và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 29/01/2015 của Chủ tịch UBND huyện về việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

- Về công tác thi đua

+ Đánh giá các phong trào thi đua và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà cơ quan, đơn vị, địa phương đã đăng ký thi đua với UBND huyện, trong đó cần tập trung làm rõ nội dung thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của địa phương và nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị; kết quả thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư; phong trào thi đua trong lĩnh vực cải cách hành chính; phong trào thi đua người cán bộ, công chức gương mẫu, trung thành, tận tụy, sáng tạo; phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn giai đoạn 2011 – 2015;… Kết quả thực hiện tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; kết quả việc triển khai, tổ chức phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp; kết quả chỉ đạo, tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến; đánh giá việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị, địa phương; những đổi mới về công tác thi đua hình thức khen thưởng của cơ quan, đơn vị trong năm 2015 so với những năm trước; một số mô hình, nhân tố điển hình trên các mặt: nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, lao động sáng tạo trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, cải cách thủ tục hành chính…; kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của huyện.

- Về công tác khen thưởng 

+ Việc triển khai thực hiện Công văn số 366-CV/HU ngày 24/9/2014 của Huyện ủy Hoài Nhơn về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày 17/11/2014 của UBND huyện về Tổ chức phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và kỷ niệm các ngày lễ năm 2015, Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 29/01/2015 của Chủ tịch UBND huyện về việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của Chủ tịch UBND huyện về việc ban hành Quy chế công tác Thi đua, Khen thưởng của UBND huyện. Đánh giá việc thực hiện công tác khen thưởng trên các mặt: tính kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, đúng quy trình, tiêu chuẩn và đối tượng khen thưởng. Chú ý đánh giá việc khen thưởng các đối tượng là công nhân, nông dân, cán bộ, công chức, viên chức ở cơ sở, những doanh nhân, những nhà quản lý giỏi, các doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao.

+ Báo cáo kết quả công tác xét khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng về thành tích công tác năm 2015, khen chuyên đề, khen đột xuất thuộc thẩm quyền (số liệu cụ thể về các tập thể, cá nhân được tặng danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng: Tập thể lao động xuất sắc, Đơn vị quyết thắng, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và Bằng khen của UBND tỉnh; Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến; Tập thể lao động tiên tiến, Đơn vị tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cơ sở và Giấy khen; xác định tỷ lệ được khen thưởng là người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác trên tổng số được khen thưởng).

+ Đối với các xã, thị trấn ngoài các nội dung trên đề nghị báo cáo kết quả việc đề nghị tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt nam anh hùng” và khen thưởng thành tích kháng chiến.

- Về công tác tổ chức, củng cố, kiện toàn và cử công chức làm công tác thi đua, khen thưởng tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ do Sở Nội vụ (Ban TĐKT) tỉnh tổ chức và làm tham mưu cho Hội đồng Thi đua, Khen thưởng trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng ở cơ quan, đơn vị. Việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định.

- Đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2016 theo tinh thần Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 13/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

3. TỔ CHỨC TỔNG KẾT, ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Tùy theo tình hình thực tế và nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị để tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước cho phù hợp. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2015 của các địa phương, đơn vị gửi về cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện qua Phòng Nội vụ trước ngày 31/12/2015 để tổng hợp tổ chức tổng kết vào đầu tháng 01/2016.(Tiêu chuẩn, thủ tục đề nghị khen thưởng căn cứ theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của Chủ tịch UBND huyện)./.

 Tải CV 904/UBND-NV ngày 9/11/2015 tại đây.

 Tải Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của Chủ tịch UBND huyện tại đây.

 
Thông báo đăng ký danh sách tham gia tập huấn nghiệp vụ TĐKT năm 2015

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DANH SÁCH THAM GIA TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2015 

 Thực hiện Công văn số 246/HĐTĐKT ngày 28/10/2015 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh về việc thông báo đăng ký danh sách tham gia tập huấn nghiệp vụ TĐKT năm 2015.

Tham phần tham dự: xã, thị trấn: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các xã, thị trấn;

Thời gian: Dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 24/11 đến ngày 26/11/2015 (sẽ có thông báo thời gian chính thức sau);

Địa điểm: Nhà khách 28- Nguyễn Huệ, Tp.Quy Nhơn.

Tài liệu tập huấn: Các đơn vị tham dự đóng góp kinh phí để Ban Tổ chức photo đóng tập tài liệu, với số tiền 15.000 đồng/tập tài liệu.

UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn quan tâm cử cán bộ tham dự đúng thành phần quy định và báo danh sách về Phòng Nội vụ trước ngày 13/11/2015 để Phòng Nội vụ tổng hợp, lập danh sách trình UBND huyện báo cáo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh./.

 File đính kèm:

 CV số 905/UBND-NV ngày 09/11/2015.

 
Thông báo triệu tập học viên lớp Bồi dưỡng Kỹ năng soạn thảo, ban hành văn bản hành chính

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP HỌC VIÊN LỚP BỒI DƯỠNG KỸ THUẬT SOẠN THẢO, BAN HÀNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH 

Ngày 20/10/2015, Sở Nội vụ có Văn bản số 1303/TB-SNV về việc Thông báo triệu tập học viên lớp Bồi dưỡng Kỹ thuật soạn thảo, ban hành văn bản hành chính, theo đó:

1. Đối tượng:

- Công chức, viên chức các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

2. Thời gian:

- Lớp thứ nhất: Từ ngày 26-28/10/2015; khai giảng vào lúc 07h30’ ngày 26/10/2015;

- Lớp thứ hai: Từ ngày 28-30/10/2015; khai giảng vào lúc 07h30 ngày 28/10/2015

3. Địa điểm học: Nhà khách Thành ủy Quy Nhơn, số 28 Nguyễn Huệ, Thành phố Quy Nhơn

4. Kinh phí tổ chức: Ngân sách tỉnh bảo đảm kinh phí mở lớp; có hỗ trợ thêm tiền ăn cho học viên; Các cơ quan, đơn vị thanh toán tiền đi lại, thuê chỗ ở cho cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Để kịp thời tham gia khóa học trên, Phòng Nội vụ đề nghị Phòng Tư pháp, Phòng Giáo dục- Đào tạo, UBND thị trấn Tam Quan, UBND xã Tam Quan Bắc và UBND xã Hoài Thanh Tây kịp thời tải nội dung Thông báo trên để cử cán bộ, công chức đi dự lớp bồi dưỡng đúng thành phần và thời gian theo quy định.

 File đính kèm:

 TB số 1303/TB-SNV ngày 20/10/2015.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 / 17

LIÊN KẾT NHANH

 

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lịch

Văn bản mới

CHUYÊN ĐỀ

 

  

 

 


Liên kết website

Lược truy cập

Đang on line

Hiện có 15 khách Trực tuyến


 
cách âm phòng karaoke, nội thất phòng karaoke, noi that phong karaoke, hoc lai xe, hoc lai xe oto, tin tức 24h mới và nóng nhất. Thông tin 60 giây được cập nhật liên tục. Tổng hợp tin tức hot trong ngày. to tuong gach khong nung nha may gach khong nung gia gach khong nung dan piano dan piano gia re dan piano dien
truy kich bau vat truy kich sung bau vat truy kich shop truy kich truy kich shop mua sung bau vat truy kich shop bau vat truy kich huong dan mua sung vinh vien truy kich nap the truy kich bau vat vinh vien truy kich mua sung vinh vien truy kich