máy đo nhiệt độ máy đo độ ồn máy đo ánh sáng áo sơ mi công sở áo sơ mi nữ đẹp áo sơ mi nữ hàn quốc chân váy đẹp đầm công sở đẹp váy công sở đẹp đầm dự tiệc áo khoác phao nữ áo khoác phao nữ áo khoác dạ dáng dài áo khoác dạ dáng ngắn
Home
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
Về việc báo cáo thống kê cán bộ công chức cấp xã năm 2016

VỀ VIỆC BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2016 

Thực hiện Văn bản số 1603/SNV-XDCQ ngày 02/11/2016 của Sở Nội vụ về việc thực hiện quy định báo cáo thống kê cán bộ, công chức cấp xã; để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ, UBND huyện Hoài Nhơn đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện việc lập danh sách và thống kê báo cáo theo các nội dung sau:

1. Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, khối phố năm 2016 (theo 06 biểu mẫu cấp tỉnh).

2. Báo cáo số lượng chất lượng cán bộ, công chức cấp xã và danh sách tiền lương cán bộ, công chức cấp xã năm 2016 (theo 02 biểu mẫu của Bộ Nội vụ).

Số liệu báo cáo tính đến ngày 31/12/2016.

Báo cáo của UBND các xã, thị trấn gửi về UBND thị xã qua phòng Nội vụ thị xã (đồng thời gửi file qua địa chỉ: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ) chậm nhất trước ngày 10/01/2017 để tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ./.

 File đính kèm:

 02 biểu mẫu của Bộ Nội vụ

 06 biểu mẫu cấp tỉnh

 
Về việc đăng ký nhu cầu thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2016-2017

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ NHU CẦU THI THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2016-2017

Phòng Nội vụ nhận Công văn số 1875/SNV-TCBC ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về việc đăng ký nhu cầu thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2016 - 2017;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Nội vụ đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện căn cứ đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng viên chức hành chính được quy định tại Quyết định số 3962/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Bộ Nội vụ để thực hiện đăng ký thi thăng hạng viên chức hành chính và gửi về Phòng Nội vụ trước ngày 28 tháng 12 năm 2016 để Phòng tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kịp thời.

Quyết định số 3962/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Bộ Nội vụ, Công văn số 1875/SNV-TCBC ngày 19 tháng 12 năm 2016 Sở Nội vụ tỉnh Bình Định được đăng đính kèm tại đây

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./.

 File đính kèm:

 QĐ số 3962/QĐ-BNV

 CV số 1875/SNV-TCCB

 
Về việc đăng ký nhu cầu thi thăng hạng chức danh biên tập viên, phóng viên hạng II

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ NHU CẦU THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH BIÊN TẬP VIÊN, PHÓNG VIÊN HẠNG II

Phòng Nội vụ nhận Công văn số 1876/SNV-TCBC ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về việc đăng ký nhu cầu thi thăng hạng chức danh biên tập viên, phóng viên hạng II;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Nội vụ đề nghị Đài Truyền thanh huyện căn cứ đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng chức danh biên tập viên, phóng viên hạng II được quy định tại Công văn số 4257/BTTTT-TCCB ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Bộ thông tin và Truyền thông để thực hiện đăng ký nhu cầu thi thăng hạng chức danh biên tập viên, phóng viên hạng II và gửi về Phòng Nội vụ trước ngày 24 tháng 12 năm 2016 để Phòng tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kịp thời.

Công văn số 4257/BTTTT-TCCB ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Bộ thông tin và Truyền thông, Công văn số 1876/SNV-TCBC ngày 19 tháng 12 năm 2016 Sở Nội vụ tỉnh Bình Định được đính kèm tại đây

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Đài truyền thanh huyện./.

 File đính kèm:

 CV số 4257/BTTTT-TCCB

 CV số 1876/SNV-TCBC

 
Về việc tham gia góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện

 VỀ VIỆC THAM GIA GÓP Ý DỰ THẢO QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN 

 Phòng Nội vụ nhận Công văn số 1867/SNV-TCBC ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về việc góp ý dự thảo hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Nội vụ đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện tham gia góp ý dự thảo hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Sở Nội vụ tỉnh Bình Định xây dựng và gửi về Phòng Nội vụ trước ngày 24 tháng 12 năm 2016 để Phòng tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kịp thời.

Công văn số 1867/SNV-TCBC ngày 16 tháng 12 năm 2016 và dự thảo hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định được đính kèm.

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./.

 File đính kèm:

 CV 1867/SNV-TCCB

 File Dự thảo

 

 

 
Về việc báo cáo cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập

VỀ VIỆC BÁO CÁO CƠ CHẾ QUẢN LÝ, CƠ CHẾ TÀI CHÍNH, TỔ CHỨC LẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

 Thực hiện Công văn số 1796/SNV-TCCB ngày 02/12/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về việc báo cáo cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập. Phòng Nội vụ đề nghị quý cơ quan, đơn vị liên quan, đánh giá và báo cáo một số nội dung sau:

1. Thực trạng hệ thống tổ chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập:

a) Tổng hợp số lượng người làm việc tại cơ quan, đơn vị và trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan, đơn vị theo phụ lục 1 đính kèm.

b) Tình hình thực hiện:

Đánh giá việc sắp xếp, kiện toàn về tổ chức; việc quản lý, sử dụng số lượng người làm việc của cơ quan, đơn vị và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan, đơn vị trong giai đoạn 2011-2016 (so sánh tăng, giảm); kết quả, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế;

c) Kiến nghị, đề xuất để nâng cao chất lượng hoạt động:

- Kiến nghị về sắp xếp, kiện toàn tổ chức;

- Kiến nghị về quản lý, sử dụng số lượng người làm việc của cơ quan, đơn vị và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

2. Về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập:

a) Đánh giá thực trạng cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với của cơ quan, đơn vị và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan, đơn vị giai đoạn 2011-2016; kết quả, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế;

b) Đề xuất kiến nghị các biện pháp, giải pháp khắc phục về hạn chế quản lý, cơ chế tài chính trong thời gian tới.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo và phụ lục kèm theo về Phòng Nội vụ huyện trước ngày 22/12/2016 (gửi kèm file điện tử về địa chỉ: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )  để Phòng tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời./.

 File đính kèm

 Biểu mẫu

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 / 29

LIÊN KẾT NHANH

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lịch

Văn bản mới

CHUYÊN ĐỀ

 

  

 

 


Liên kết website

Lược truy cập

Đang on line

Hiện có 7 khách Trực tuyến


 
cong ty thiet ke web may đồng phục học phát âm tiếng anh học thiết kế web bán thùng container thay man hinh iphone Căn hộ Green Valley thi cong phong karaoke