Phòng Nội vụ Hoài Nhơn - Số 04, đường 28/3, TT. Bồng Sơn - Hoài Nhơn - Bình Định

Home
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
Triển khai thành lập UBBC cấp xã

CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO THÀNH LẬP ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021 TẠI CẤP Xà

 

 File đính kèm:

 Công văn 104/UBND-NV (pdf)

 
Về việc đăng ký danh mục các chuyên ngành và cơ sở đào tạo sau đại học giai đoạn 2016-2021

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ DANH MỤC CÁC CHUYÊN NGÀNH VÀ CƠ SỞ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC GIAI ĐOẠN 2016-2021 

Ngày 27/01/2016, Phòng Nội vụ nhận Công văn số 70/SNV-CCVC ngày 21/01/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về việc đăng ký danh mục các chuyên ngành và cơ sở đào tạo sau đại học giai đoạn 2016 - 2021 và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện;

Phòng Nội vụ huyện thông báo đến Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban thuộc UBND huyện thực hiện rà soát theo các tiêu chuẩn, yêu cầu công tác của cơ quan, đơn vị, yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, đối chiếu các quy định hiện hành và Công văn số 70/SNV-CCVC ngày 21/01/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định để đăng ký danh mục ngành nghề, cơ sở đào tạo sau đại học.

Phòng Nội vụ thông báo để các cơ quan, phòng, ban biết, thực hiện việc đăng ký và gửi về Phòng Nội vụ trước ngày 04/02/2016 để Phòng tổng hợp, báo cáo  Chủ tịch UBND huyện./.

 File đính kèm:

 Công văn số 70/SNV-CCVC ngày 21/01/2016.

 

 

 
Hướng dẫn nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCC cấp xã

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN VÀ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, THỊ TRẤN 

Thực hiện Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động,

Phòng Nội vụ đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn đã có thông báo nghỉ hưu theo quy trình sau:

1. Quy trình thực hiện nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức

Nâng bậc lương thường xuyên được thực hiện theo quý (03 tháng/1 lần) vào tháng cuối của mỗi quý. Theo đó, tháng đầu tiên của mỗi quý, Chủ tịch UBND xã, thị trấn chủ trì tổ chức họp xét và lập hồ sơ đề nghị nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nâng bậc lương thường xuyên trong quý (xem xét việc đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên của cán bộ, công chức quy định tại tại khoản 1 và khoản 2, Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ; chú ý quy định về thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương tại khoản 3, Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ). Hồ sơ đề nghị nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện gửi về Phòng Nội vụ trong tháng đầu tiên của mỗi quý.

Vào tháng cuối của mỗi quý, Phòng Nội vụ tổng hợp, thẩm định, trình UBND huyện ký Quyết định nâng bậc lương cho cán bộ, công chức đủ điều kiện theo quy định.

Hồ sơ đề nghị gồm:

a) Tờ trình của UBND xã, thị trấn;

b) Biên bản họp xét nâng bậc lương;

c) Danh sách trích ngang các trường hợp đề nghị nâng bậc lương thường xuyên (Mẫu số 01);

d) Bản sao quyết định lương gần nhất của cá nhân được đề nghị nâng bậc lương.

2. Quy trình thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức đã có thông báo nghỉ hưu

UBND xã, thị trấn có cán bộ, công chức đến tuổi nghỉ hưu, đã có thông báo nghỉ hưu, tổ chức họp xét, đối chiếu theo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2, Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ, lập hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức đã có thông báo nghỉ hưu gửi về Phòng Nội vụ thẩm định, trình UBND huyện ký Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức theo quy định.

Hồ sơ đề nghị gồm:

a) Tờ trình của UBND xã, thị trấn;

b) Biên bản họp xét nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu;

c) Danh sách trích ngang các trường hợp đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu (Mẫu số 02);

d) Bản sao thông báo nghỉ hưu và quyết định nâng bậc lương gần nhất của cá nhân được đề nghị.

Trên đây là nội dung hướng dẫn quy trình thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn đã có thông báo nghỉ hưu (áp dụng từ quý II năm 2016). Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị UBND các xã, thị trấn phản ánh về Phòng Nội vụ trao đổi để thống nhất thực hiện./.

File đính kèm:

- Công văn số 35/NV-XDCQ của Phòng Nội vụ;

- Các biểu mẫu: Mẫu số 01, Mẫu số 02

 
Về việc nâng bậc lương trước thời hạn

VỀ VIỆC NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC NĂM 2015

 File đính kèm:

 Công văn số 1354/SNV-CCVC ngày 06/11/2014 của Sở Nội vụ

 

 
Về việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016

VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2016.

Vừa qua, UBND huyện Hoài Nhơn tiếp nhận Công văn số 1410/SNV-CCVC ngày 16/11/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về việc báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011 - 2015 và xây dựng kế hoạch năm 2016, UBND huyện Hoài Nhơn có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn huyện, các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm: phổ biến, triển khai đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp; cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở UBND các xã, thị trấn; Trưởng, Phó Trưởng thôn, khối phố thực hiện phiếu thông tin về đào tạo, bồi dưỡng năm 2016 (mẫu số 1-ĐKĐTBD đính kèm), (mỗi phiếu gồm 02 trang, mỗi cá nhân làm 02 phiếu, kể cả các trường hợp không đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2016).

2. Trên cơ sở phiếu thông tin về đào tạo, bồi dưỡng năm 2016 của cán bộ, công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách, Trưởng, Phó Trưởng thôn, khối phố, các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 theo các nội dung tại Công văn số 11/UBND-NV ngày 07/01/2016 của UBND huyện Hoài Nhơn

3. UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn khẩn trương hoàn thành các biểu mẫu trên và tập hợp tất cả phiếu thông tin về đào tạo, bồi dưỡng năm 2016 của CBCCVC gửi về UBND huyện (thông qua Phòng Nội vụ) chậm nhất vào ngày 15/01/2016.

Sau ngày 15/01/2016, nếu Phòng Nội vụ huyện chưa nhận được các biểu mẫu trên và các phiếu thông tin về đào tạo, bồi dưỡng năm 2016 của các đơn vị xem như cơ quan, đơn vị, cá nhân CBCCVC đó không có nhu cầu đào tạo bồi dưỡng năm 2016.

4. Giao trách nhiệm cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị sự nghiệp giáo dục triển khai thực hiện theo đúng quy định, đồng thời tổng hợp danh sách Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2016 gửi về Phòng Nội vụ trước ngày 15/01/2016.

5. Giao trách nhiệm cho Phòng Nội vụ huyện hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện theo đúng quy định, đồng thời tổng hợp danh sách, tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 gửi về Sở Nội vụ trước ngày 25/01/2016 để thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt./.

File đính kèm:

Công văn số 11/UBND-NV ngày 07/01/2016 của UBND huyện.

Mẫu số 1-ĐKĐTBD.

Biểu số 1,2,3,5,6.

Mẫu số 2 –BCK.

Mẫu số 3–BCK.

Phiếu đăng ký đào tạo ThS-TS 2016

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 / 19

LIÊN KẾT NHANH

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lịch

Văn bản mới

CHUYÊN ĐỀ

 

  

 

 


Liên kết website

Lược truy cập

Đang on line

Hiện có 9 khách Trực tuyến


 

bán

laptop cu

tphcm và thu mua laptop cũ giá rẻ đồng thời lam bang hieu quang cao tai tphcm ban dan piano gia re tphcm cay tieu lot ban can ho dat gia thu duc gia cong co inox han tong hop nhung cau noi hay nhat tong hop nhung cau noi hay cuoc song hang ngay gia cong chu inox dep

xe ford everest 2015

bán bán đàn piano tại tphcm bán mat ong rung nguyen chat tphcm bán

dan piano

tại tphcm bán pallet nhua tphcm chơi game gunny lau free xu những câu danh ngon cuoc song hay nhất ban du an cityland park hills go vap dac san que huong

bao cuoc song

cong ty dich vu seo gia re tphcm Bindo.vn chuyên cung cấp giấy dán tường giá rẻ đẹp tại tphcm

gym cho nữ

giới thiệucông ty may đồng phục giá rẻ may dong phuc cong nhan may nghe len tranh decal dán tường trang trí phòng khách đẹp rẻ tại tphcm my pham
bao phu nu
kem tri mun

bep cong nghiep

Tuyển sinh đại học 2016

của các trường đại học lớn nhất đang sử dụng

Dịch vụ seo

đều có tại chuyên mục

Tuyển sinh thạc sĩ

của

Tuyển sinh 247

của

Báo giáo dục

cũng như sản phẩm tốt bột trà xanh bảo lộc đang được bán công khai và sử dụng tốt

Dịch vụ seo hcm

tại bột trà xanh hcm không thể bỏ qua khi cần làm đẹp nhé bạn. còn khi muốn tìm sửa máy lạnh và dịch vụ sửa máy lạnh quận 3

gốm bát tràng

cũng là một cơ quan khác của gốm sứ bát tràng uy tín nhất tphcm.. . Một vấn đề thong cong nghet quan 4 và thong cong nghet quan 9 là một dịch vụ uy tín nhất trong lĩnh vực sửa máy lạnh bán căn hộ bán đất golden bay khu du lịch biển tầm cỡ đông nam á dự án golden bay Bán căn hộ 2 tỷ nên mua tại thành phố hồ chí minh căn hộ 2 tỷ và đơn vị cho thue van phong quan 1 tại cơ quan hàng đầu về cho thue van phong quan 3 của leader real đang sử dụng tốt nhất két sắt gia đình của đơn vị két sắtcũng như chơi game thì phải xem gunny lậu mới nhất nhé các bạn.sửa máy lạnh bình dương tất nhiên phải tới sửa máy lạnh bình dương giá rẻ của mai ngọc bích chứ nhỉ lắp đặt camera quan sát bình dương không phải là ngoại lệ