Phòng Nội vụ Hoài Nhơn - Số 04, đường 28/3, TT. Bồng Sơn - Hoài Nhơn - Bình Định

Home
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
V/v lập thủ tục hồ sơ đăng ký thi nâng ngạch lên chuyên viên chính

HƯỚNG DẪN LẬP THỦ TỤC HỒ SƠ THI ĐĂNG KÝ THI NÂNG NGẠCH LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH 

Thực hiện Công văn số 1002/SNV-CCVC ngày 27/7/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về việc lập thủ tục hồ sơ cử cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016;

Phòng Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị đã đăng ký cử cán bộ, công chức đăng ký dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2016 lập hồ sơ dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính theo thành phần hồ sơ quy định tại điểm 6 mục I Công văn số 2904/BNV-CCVC ngày 23/6/2016 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch lên ngạch Chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016.

Hồ sơ dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính gửi về Phòng Nội vụ huyện trước ngày 02/8/2016 để phòng Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND huyện đăng ký theo quy định.

Phòng Nội vụ đề nghị các cơ quan phối hợp thực hiện./.

 File đính kèm:

 Văn bản số 2904/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ

 Công văn số 1002/SNV-CCVC của Sở Nội vụ tỉnh

 Công văn số 201/NV-TCCB của phòng Nội vụ huyện

 
Công văn chỉ đạo công tác bầu cử Trưởng - Phó thôn, khối phố NK 2016-2018

CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN, KHỐI PHỐ VÀ PHÓ TRƯỞNG THÔN, KHỐI PHỐ NHIỆM KỲ 2016-2018

 

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 09/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Quyết định s 05/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2014 ca UBND tnh Bình Định v vic ban hành Quy chế T chc và hot đng ca thôn, khu ph trên đa bàn tnh Bình Định;Để tổ chức thành công cuộc bầu cử Trưởng thôn, khối phố và Phó Trưởng thôn, khối phố nhiệm kỳ 2016-2018, UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 09/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Quyết định s 05/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2014 ca UBND tnh Bình Định v vic ban hành Quy chế T chc và hot đng ca thôn, khu ph trên đa bàn tnh Bình Định;Để tổ chức thành công cuộc bầu cử Trưởng thôn, khối phố và Phó Trưởng thôn, khối phố nhiệm kỳ 2016-2018, UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tổ chc tuyên truyn, quán trit quan đim ch đo ca Cp y, cácn bn của Trung ương, tỉnh về công tác bầu cử Trưởng thôn, khối phố và Phó Trưởng thôn, khối phố đến toàn th cán b, công chức và nhân dân nhm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm để tổ chức thành công cuộc bầu cử Trưởng thôn, khối phố và Phó Trưởng thôn, khối phố nhiệm kỳ 2016-2018.

2. Tổ chức tổng kết hoạt động của Trưởng thôn, khối phố và Phó Trưởng thôn, khối phố nhiệm kỳ 2014-2016, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp hướng dẫn lãnh đạo công tác hiệp thương, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn để tham gia ứng cử; Xây dựng kế hoạch tổ chức bầu cử Trưởng thôn, khối phố và Phó Trưởng thôn, khối phố nhiệm kỳ 2016-2018 đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

3. Phòng Nội vụ hướng dn quy trình công tác t chc bu cử, theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả bầu cử Trưởng thôn, khối phố và Phó Trưởng thôn, khối phố nhiệm kỳ 2016-2018 cho UBND huyện. Phòng Tài chính - Kế hoạch xem xét, đề xuất UBND huyện hỗ trợ và hướng dẫn UBND các xã, thị trấn sử dụng kinh phí bầu cử đúng quy định.

4. Thời gian và các bước tiến hành bầu cử Trưởng thôn, khối phố và Phó Trưởng thôn, khối phố nhiệm kỳ 2016-2018 thực hiện theo Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 25/7/2016 của UBND huyện.

UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện./.    

 File đính kèm:

  Công văn số 620/UBND-NV ngày 28/7/2016;

  Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 25/7/2016 (dpf)

  Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 25/7/2016 (doc)

 
Hướng dẫn thủ tục đề nghị chuyển xếp lượng đối với CBCC cấp xã

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CHUYỂN XẾP NGẠCH, BẬC LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, THỊ TRẤN 

Thực hiện Công văn số 912/SNV-XDCQ ngày 12/7/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về việc chuyển xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ, công chức cấp xã, Phòng Nội vụ hướng dẫn một số nội dung liên quan về thủ tục đề nghị chuyển xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn như sau:

1. Đối tượng và nguyên tắt chuyển xếp lương

Cán bộ, công chức xã, thị trấn đã được xếp lương theo một trong các ngạch công chức hành chính, nếu sau đó có thay đổi về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo và ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của chức danh đảm nhiệm thì kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp và được cơ quan đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên, được xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ mới theo nguyên tắt sau:

- Căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ chuyển xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất khi nâng ngạch mới. Thời điểm được hưởng lương mới kể từ ngày UBND xã, thị trấn họp xét và có Tờ trình đề nghị chuyển xếp ngạch lương mới.

- Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày UBND xã, thị trấn có Tờ trình đề nghị chuyển xếp ngạch, nếu nhỏ hơn chênh lệch giữa 2 bậc lượng liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hưởng hệ số lương ở ngạch cũ.

2. Hồ sơ đề nghị chuyển xếp lương

UBND xã, thị trấn lập đầy đủ hồ sơ đề nghị xếp lương đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn gửi về Phòng Nội vụ để tham mưu UBND huyện có văn bản đề nghị Sở Nội vụ thẩm định chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn. Hồ sơ đề nghị gồm:

- Tờ trình của UBND xã, thị trấn đề nghị chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức;

- Quyết định lương gần nhất của cán bộ, công chức;

- Bản sao văn bằng chuyên môn có công chứng.

Đề nghị UBND các xã, thị trấn quan tâm triển khai thực hiện./.

 File đính kèm:

 Công văn số 193/NV-XDCQ ngày 21/7/2016.

 
Hướng dẫn thủ tục đề nghị chuyển xếp lượng đối với CBCC cấp xã

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CHUYỂN XẾP NGẠCH, BẬC LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, THỊ TRẤN

Thực hiện Công văn số 912/SNV-XDCQ ngày 12/7/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về việc chuyển xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ, công chức cấp xã, Phòng Nội vụ hướng dẫn một số nội dung liên quan về thủ tục đề nghị chuyển xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn như sau:

1. Đối tượng và nguyên tắt chuyển xếp lương

Cán bộ, công chức xã, thị trấn đã được xếp lương theo một trong các ngạch công chức hành chính, nếu sau đó có thay đổi về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo và ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của chức danh đảm nhiệm thì kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp và được cơ quan đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên, được xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ mới theo nguyên tắt sau:

- Căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ chuyển xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất khi nâng ngạch mới. Thời điểm được hưởng lương mới kể từ ngày UBND xã, thị trấn họp xét và có Tờ trình đề nghị chuyển xếp ngạch lương mới.

- Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày UBND xã, thị trấn có Tờ trình đề nghị chuyển xếp ngạch, nếu nhỏ hơn chênh lệch giữa 2 bậc lượng liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hưởng hệ số lương ở ngạch cũ.

2. Hồ sơ đề nghị chuyển xếp lương

UBND xã, thị trấn lập đầy đủ hồ sơ đề nghị xếp lương đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn gửi về Phòng Nội vụ để tham mưu UBND huyện có văn bản đề nghị Sở Nội vụ thẩm định chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn. Hồ sơ đề nghị gồm:

- Tờ trình của UBND xã, thị trấn đề nghị chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức;

- Quyết định lương gần nhất của cán bộ, công chức;

- Bản sao văn bằng chuyên môn có công chứng.

Đề nghị UBND các xã, thị trấn quan tâm triển khai thực hiện./.

File đính kèm:

- Công văn số 193/NV-XDCQ ngày 21/7/2016.

 
Thông qua Nghị quyết thành lập thị xã Hoài Nhơn và 10 phường thuộc thị xã Hoài Nhơn

Thông qua Nghị quyết về thành lập thị xã Hoài Nhơn và 10 phường thuộc thị xã Hoài Nhơn 

Công văn số 590/UBND-NV ngày 18/7/2016 của UBND huyện về việc thông qua Nghị quyết thành lập thị xã Hoài Nhơn và 10 phường thuộc thị xã Hoài Nhơn:

 

 File đính kèm:

 CV 590/UBND-NV ngày 18/7/2016

 Mẫu Tờ trình tham khảo 

 Mẫu Nghị quyết tham khảo 

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 / 27

LIÊN KẾT NHANH

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lịch

Văn bản mới

CHUYÊN ĐỀ

 

  

 

 


Liên kết website

Lược truy cập

Đang on line

Hiện có 7 khách Trực tuyến


 
bán

laptop cu

tphcm và thu mua laptop cũ giá rẻ day hoc thiet ke web gia re tai tphcm day Hoc phat am tieng anh chuan
ban can ho chung cu gia re quan thu duc gia re ban thi cong phong karaoke tphcm bi quyet cách dạy con ngoan tot nhat huong dan cách làm đẹp tự nhiên tot nhat mua ban rao vat chung cu tphcm mua ban rao vat gia lai lam bang hieu quang cao tai tphcm ban dan piano gia re tphcm ban can ho dat gia thu duc gia cong co inox han tong hop nhung cau noi hay nhat tong hop nhung cau noi hay cuoc song hang ngay gia cong chu inox dep bán bán đàn piano tại tphcm bán mat ong rung nguyen chat tphcm

bán dan piano tại tphcm

những câu danh ngon cuoc song hay nhất dac san que huong

bao cuoc song

cong ty dich vu seo gia re tphcm Bindo.vn chuyên cung cấp giấy dán tường giá rẻ đẹp tại tphcm

gym cho nữ

giới thiệucông ty may đồng phục giá rẻ may dong phuc cong nhan may nghe len my pham
bao phu nu
kem tri mun
ban ban chung cu gia re tphcm gia re bi quyet cách dạy con ngoan tot nhat huong dan cách làm đẹp tự nhiên tot nhat

bep cong nghiep

Chóng mặt

Choáng váng

Căn hộ vinhomes Golden River

tên gọi khác của

vinhomes ba son

công ty thám tử sài gòn dich vu tham tu của các trường đại học lớn nhất đang sử dụng

Dịch vụ seo tổng thể

đều có tại chuyên mục MacCoffee - Café Phố Chụp ảnh cưới bảng giá chụp ảnh cưới  vành xe đạp nhôm định hình Café Phố Sữa Đá cho thuê căn hộ quận 2 căn hộ dịch vụ quận 3 Nội thất hòa phát nội thất gia đình tại Chụp ảnh cưới đẹp tại hội an

Tuyển sinh thạc sĩ

của

Tuyển sinh 247

của

Báo giáo dục

cũng như sản phẩm tốt bột trà xanh bảo lộc đang được bán công khai và sử dụng tốt

Dịch vụ seo

. còn khi muốn tìm nhôm công nghiệp tại sửa máy lạnh và dịch vụ sửa máy lạnh quận 3

gốm bát tràng xuất khẩu

cũng là một cơ quan khác của gốm sứ bát tràng xuất khẩu uy tín nhất tphcm.. . Một vấn đề thong cong nghet quan 3 và thong cong nghet là một dịch vụ uy tín nhất trong lĩnh vực sửa máy lạnh gốm sứ bát tràng của mai ngọc bích chứ nhỉ gom su bat trang không phải là ngoại lệ về hyundai thanh hóa lap dat camera quan sát bình dương không phải là ngoại lệ về